Huisregels

Retributiereglement voor gebruikers van de openbare bibliotheek
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42§3 en artikel 43§2, 15;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit d.d. 10 juni 2011;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 inzonder de artikels over de werking van de openbare bibliotheek;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de bibliotheekacties in de beleids- en beheerscyclus 2014-2019;
Gelet op het retributiereglement van de openbare bibliotheek van 11 maart 2010 en het huishoudelijk reglement van dezelfde datum;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor gebruikers van de bibliotheek zoals voorgelegd aan het college d.d. 21 januari 2014,  dat na goedkeuring vanaf 1 maart 2014 dit van 11 maart 2010 – gewijzigd op 17 oktober 2013- zal vervangen;
Gelet op het gunstig advies van de bibliotheekraad dd. 14 januari 2014 met betrekking tot de wijziging van het huishoudelijk reglement en de tarieven voor de gebruikers van de bibliotheek;
Overwegende dat dan ook het retributiereglement van 11 maart 2010 moet aangepast worden;
Op voorstel van het college,
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel 1:

Het RETRIBUTIEREGLEMENT luidt als volgt:”
§1.  Het jaarlijkse lidgeld voor de bibliotheek bedraagt 3 euro;
§2.  Bij verlies wordt tegen betaling van 3 euro een nieuwe kaart afgeleverd;
§3.  Het leengeld voor andere informatiedragers dan gedrukte materialen bedraagt 1,50 euro per exemplaar/per uitleentermijn;
§4.  De kosten voor het verzenden van de maningsbrief bedragen de dagprijs van de verzending per post voor een gewone maning en de dagprijs voor een aangetekende zending voor een aangetekende rappel; de boete is 0,10 euro per exemplaar en per openingsdag.
§5. Bij het verlengen van audiovisuele materialen is opnieuw leengeld verschuldigd;
§6. Voor reservaties wordt een administratieve kost van 0,80 euro aangerekend;
§7. De prijs voor het Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL) bedraagt 1 euro per aanvraag;
§8.  Kopijen kunnen gemaakt worden tegen betaling van 0,13 euro voor een A4-bladzijde en een A3-bladzijde;
§9.  Printen kan tegen  0,13 euro per bladzijde;
§10. Bij verlies of totale beschadiging van materialen moet de gebruiker zorgen voor een aankoopbon met het bedrag van de aanschafwaarde, bij een boeken- of cd-winkel van de streek;
§11. Het college kan afwijkingen op de uitleenmodaliteiten toestaan, met name aan bezoekers die actief betrokken zijn bij de leesbevordering, aan instellingen voor onderwijs of sociale welzijnszorg of naar aanleiding van bepaalde promotie-activiteiten.”
 Artikel 2.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet, en is bindend vanaf 1 maart 2014 en vervangt het retributiereglement van 11 maart 2010;
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en in het bijzonder met de organisatie van het onderzoek de commodo et incommodo en met de voorziene bekendmaking. In geval geen bezwaren worden geuit, wordt dit reglement als definitief beschouwd. Zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ten einde het te amenderen, te bevestigen of in te trekken.
Artikel 4.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de toepassing van artikel 248 van het gemeentedecreet, zoals gewijzigd.

Huishoudelijk reglement voor gebruikers van de openbare bibliotheek
Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonder de artikels 42 en 43;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet op lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de bibliotheekacties in de beleids- en beheerscyclus 2014-2019;
Gelet op het retributiereglement d.d. 20 februari 2014 dat heden goedgekeurd werd;
Gelet op het POB-huishoudelijk reglement d.d. 17 oktober 2013;
Overwegende de vergadering van het beheersorgaan d.d. 14 januari 2014 tijdens dewelke een standpunt ingenomen werd over de wijzigingen die voorgesteld werden;
Overwegende dat dus het dienstreglement voor gebruikers dat nu “huishoudelijk reglement voor gebruikers” wordt genoemd, d.d. 11 maart 2010, gewijzigd op 17 oktober 2013 moet aangepast worden;
Op voorstel van de bibliotheekraad,
Na beraadslaging,

Besluit:
Artikel 1:
Het dienstreglement dat vanaf 1 maart 2014 bindend wordt en alsdan het vorige van 11 maart 2010 en gewijzigd op 17 oktober 2013 opheft, luidt als volgt:

“HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEBRUIKERS  VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN TIELT-WINGE

Artikel 1
De gemeentelijke openbare bibliotheek van Tielt-Winge is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collecties boeken, tijdschriften, dagbladen, games, luisterboeken, dvd’s en daisyboeken,  haar dienstverlening en haar activiteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2 – openingsuren

Hoofdbibliotheek Tielt Uitleenpost St Joris Winge
Maandag

Op afspraak met scholen

Dinsdag

14-19

Op afspraak met scholen

Woensdag

14-17

Op afspraak met scholen

Donderdag

18-20

Op afspraak met scholen

Vrijdag

15-17

Op afspraak met scholen

Zaterdag

9-12

Op afspraak met scholen

Tot 30 juni 2014 wordt de regeling gevolgd die op 17 oktober 2013 goedgekeurd werd;

Artikel 3 – inschrijvingen
De inschrijving als lener gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs; er is een jaarlijks lidgeld.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerspas.
Bij verlies wordt tegen betaling een nieuwe kaart afgeleverd.
De gegevens die bij de inschrijving gevraagd worden (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zijn enkel voor intern gebruik. Iedere lener heeft steeds het recht op inzage en verbetering van zijn gegevens.
Elke wijziging van adres of mailadres moet onmiddellijk worden meegedeeld.
Voor het raadplegen of lezen van materialen in de bibliotheek, is geen inschrijving vereist.

Artikel 4 – uitleenmodaliteiten en overige diensten

A. Lenen van materialen door leners (jeugd + volwassenen)

Aantal

Termijn

Boeken

5

28 dagen

Strips

5

28 dagen

Tijdschriften

5

28 dagen

Luisterboeken

5

28 dagen

DVD

5

7 dagen

Games

5

7 dagen

Daisyboeken

5

28 dagen

Daisyspeler

1

in overleg

Kamishibai

1

14 dagen

Er mogen in totaal 15 artikelen per kaart ontleend worden. Wie de uitleentermijn overschrijdt krijgt een aanmaning toegestuurd, zo nodig worden nog een 2de en een 3de aanmaning verstuurd.  Indien een lener de geleende materialen nog niet terugbrengt na 3 aanmaningen, wordt op kosten van de lener tegen kostprijs een aangetekende ingebrekestelling verstuurd. Volgt hierop nog steeds geen reactie, dan wordt het college van burgemeester en schepenen onverwijld op de hoogte gebracht en berust elk verder initiatief bij het college. De verzendingskosten van de brieven zijn ten laste van de lener, hiervoor wordt de dagprijs van de verzending per post aangerekend.

Tijdschriften
Het recentste nummer van tijdschriften wordt niet uitgeleend. Ze kunnen ter plaatse worden geraadpleegd.

Lenen van materialen door leerkrachten
Op vertoon van een lerarenkaart mag het onderwijspersoneel in totaal 20 artikelen per kaart ontlenen, de boetetarieven blijven van toepassing.

Lenen van materialen door klassen
Klassen die zich op regelmatige basis aanbieden om materialen te ontlenen uit de bibliotheek, krijgen een klaspas. Zij mogen in totaal 60 artikelen per kaart ontlenen. Klassen zijn boetevrij en hoeven geen leengeld te betalen voor dvd’s of games.

Lenen van materialen door gemeentelijke diensten
Gemeentelijke diensten zoals de kinderopvang, de kribbe, dienst cultuur, etc…
mogen 25 artikelen per kaart ontlenen. Gemeentelijke diensten zijn boetevrij en hoeven geen leengeld te betalen voor dvd’s of games.

Verantwoordelijkheid
De bibliotheek voert een open collectiebeleid, alle materialen zijn voor iedereen beschikbaar en bevatten hoogstens een leeftijdsadvieslabel. De verantwoordelijkheid voor de aard van de ontleende werken aan minderjarige kinderen berust bijgevolg volledig bij de ouders of de begeleidende leerkracht.

B. Verlengingen
De uitgeleende werken kunnen tweemaal verlengd worden. Verlengen gebeurt bij voorkeur aan de zelfuitleenbalie of via de website van de bibliotheek door de gebruiker zelf.
Voor een verlenging via internet krijgt de gebruiker een handleiding mee bij inschrijving.
Bij het verlengen van audiovisuele materialen is opnieuw leengeld verschuldigd.
Verlengen is niet mogelijk wanneer de uitleentermijn van het materiaal verstreken is of wanneer het materiaal intussen gereserveerd werd door een andere lener.
Een lener kan uitzonderlijk (één maal per jaar) een verlengde uitleentermijn aanvragen aan de balie, bijvoorbeeld om redenen van vakantie.

C. Inleveren van materialen
Materialen moeten worden ingeleverd op de locatie waar ze werden geleend.
Indien geleende materialen gedeponeerd worden in de brievenbus aan de bibliotheek, is dat op verantwoordelijkheid van de lener.

D. Reserveren
Reserveren van uitgeleende materialen is mogelijk. Per lener kunnen 3 stuks gereserveerd worden. Per reservatie wordt een administratieve kost aangerekend. Reserveren kan zowel aan de (zelfuitleen)balie als via internet. Voor de reservatie via internet krijgt de gebruiker een handleiding mee bij inschrijving.

E. Interbibliothecair leenverkeer
Boeken die niet in de collectie van de bibliotheek zijn, kunnen aangevraagd worden in andere bibliotheken. De hieraan verbonden onkosten (administratiekosten en onkosten aangerekend door de uitlenende bibliotheek) zijn ten laste van de aanvrager.

F. Fotokopieën
De gebruiker kan kopijen maken tegen betaling. Bij het maken van kopijen moeten de bepalingen van het auteursrecht worden nageleefd.

F. Printen
Indien er informatie van het internet wordt geprint dan wordt daar een kost voor gevraagd.

Artikel 5 – gebruik van het internet
De bibliotheek biedt gratis internet aan, zowel draadloos als via de publiekspc’s.
Het internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek en is beschikbaar voor alle leden van de openbare bibliotheek.
Men kan een ½ uur tot maximaal 1 uur per dag internetten, deze duurtijd kan verlengd worden indien er zich geen andere gebruikers aandienen.
Het internet kan telefonisch gereserveerd worden.

De bibliotheek kan niet garanderen dat internetgegevens kunnen binnen gehaald of geprint worden.
Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van het internet beperkt tot het zoeken van informatie op het net en het overnemen van gegevens op memorystick of papier. De informatie kan afgedrukt worden, de prijs per afgedrukte pagina is 0,05 euro.

Zijn uitgesloten

–       het gebruik van het internet voor illegale of commerciële doeleinden;
–       gegevens te kopiëren waarop auteursrechten berusten of andere inbreuken op het copyright;
–       het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
–       het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie;
–       het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;
–       het gebruiken van eigen software;
–       het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek
–       het opslaan van gegevens uit het internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek;

Sancties
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruik van de computer of het internet leidt tot sancties, al naargelang de ernst van de inbreuk:

–       het vergoeden van veroorzaakte schade;
–       tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het internet;
–       tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
–       bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software betaalt de veroorzaker het bedrag van de factuur van de herstelling of nieuwe aankoop. 

Artikel 6 – plichten van de lener

–       Alle uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet verder worden uitgeleend,
–       De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende boeken of materialen;
–       Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient de lener het personeel te verwittigen, anders kan hij aansprakelijk worden gesteld;
–       bij verlies of totale beschadiging moet de gebruiker zorgen voor een aankoopbon met het bedrag van de aanschafwaarde, bij een boeken- of cd-winkel in de omstreken aan de gebruiker gevraagd;
–       Wanneer een onderdeel van een uitgeleend object verloren of beschadigd raakt (vb. tekstboekje, bijlage, …) moet het gehele object worden vergoed.

Artikel 7 – bepalingen met betrekking tot de bibliotheekruimte
–       in alle lokalen geldt het rookverbod;
–       alle lokalen zijn vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de openingsuren;
–       dieren worden niet toegelaten;
–       men dient zorg te dragen voor de plaatsing van de materialen: het opzettelijk en herhaaldelijk foutief herplaatsen van materialen kan leiden tot het intrekken van het lidmaatschap van de bibliotheek;

Artikel 8 – slotbepalingen
Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek aanvaardt de lener de bepalingen van dit reglement. Iedere lener ontvangt bij zijn inschrijving een exemplaar. Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang tot en gebruik van de bibliotheek.
Die bevoegdheid berust bij het college op voorstel van de beheerscommissie en de bibliothecaris.

Artikel 9
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 10 – wettelijke basis
Dit gebruikersreglement is conform de regelgevende bepalingen ter zake.

Artikel 11 – bescherming privacy
De adresgegevens opgenomen in het gebruikersbestand worden exclusief gebruikt door de bibliotheek Tielt-Winge dat zelf houder is van deze bewerking. De gebruikersgegevens worden verzameld in overeenstemming met de wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Informatie over onze verwerking is te vinden in het publiek register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De historiek van de uitgeleende werken is enkel opvraagbaar door de gebruiker met het eigen paswoord.”

Artikel 2 :

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de toepassing van artikel 248 van het gemeentedecreet, zoals gewijzigd.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s